Colors of Run

Podmínky

Podmínky akce Běh barev

TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU akci , která se uskuteční v Poděbradech dne 29.5.2022.

Pořadateli a organizátory (dále jen „organizátoři“) běžecké akce Běh barev (dále jen jako „akce“) je společnost Maděra a Šípek, spol. s r.o.,se sídlem Kluk 116, Poděbrady 29001,ICO:45144664.

Registrací účastníka běhu vzniká smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem akce, kterým může být jen osoba splňující předpoklady stanovené těmito smluvními podmínkami.

Smluvní podmínky tak upravují právní vztah mezi účastníkem a organizátorem akce. Smluvní vztah vzniká registrací účastníka k jeho účasti na akci.

Účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že organizátoři jsou oprávněni měnit podmínky akce, jakož i pravidla akce, a to zejména s ohledem na bezpečnostní a organizační aspekty akce.

Veškeré změny podmínek akce či pravidel závodu budou zveřejněny na internetových stránkách závodu www.behbarev.cz.

Účast na běhu není omezena věkem. Osoby mladší 15 let se mohou zúčastnit akce pouze za doprovodu svých zákonných zástupců nebo musí mít na akci souhlas zákonného zástupce k jejich účasti, a to za přítomnosti jiné osoby starší 18 let.

Osoby od 15 do 18 let musí mít k jejich účasti na akci souhlas zákonného zástupce.

Souhlas zákonného zástupce musí být udělen písemnou formou, a to vyplněním formuláře, který je ke stažení: zde…….

Vyplněný formulář musí zákonný zástupce účastníka opatřit podpisem a zaslat na emailovou adresu behbarev@oaza.cz nebo v originále odevzdat při registraci a vyzvednutí startovního balíčku v den konání akce – tedy 29.5.2022.

Startovné barevného běhu činí min. 450 Kč (na místě 550 Kč) je tak platné pro všechny účastníky od 6 let. Děti mladší 6 let neplatí žádné startovné a nemají nárok na startovní balíček.

Každý účastník obdrží ve startovním balíčku startovní číslo. To je povinen nosit na viditelném místě po celou dobu závodu. Bez něj nebude vpuštěn ke startu. Děti ve věku do šesti let nevyplňují samostatnou registraci a tedy nemají svoje registrační číslo ani startovní balíček, registraci vyplní jen v případě zájmu o tento balíček.

Účastníci akce se musí dostavit nejdéle v 10:00, start je následně v 10:30

Výdej startovního setu začne na místě v 8:00 a stejně tak i prodej charitativních barviček a to po sdělení registračních údajů účastníka. Účastník si je povinen startovní balíček vyzvednout nejpozději jednu hodinu před startem. Pozdější vydání startovního setu již organizátor nemůže zaručit.

Barvy, které budou k dostání za symbolických 50,- před začátkem akce. Účastníci budou používat během akce pouze tyto barvy, ty jsou hygienicky nezávadné, náležitě testované a vytvořené z potravinářských barev – potravinářský škrob.

Účastníci jsou povinni dodržovat omezení, která minimalizují jakákoli zdravotní a bezpečností rizika. Jsou povinni vyhýbat se přímému kontaktu barevného prášku s očima, jakož i jeho přímému vdechování. Organizátor akce vřele doporučuje účastnit se závodu s ochrannými brýlemi a látkou či maskou proti prachu přetaženou přes ústa. Je dobré dodržet následující opatření: celé tělo namazat mlékem nebo mastným krémem. Vlasy potřít výživovým olejem nebo gelem. V případě závodu s kočárky nebo jinými prostředky, je třeba tyto věci chránit obalem nebo pláštěnkou.

Děti mladší 15 let smí obdržené barvy používat pouze za dozoru zákonného zástupce.

Organizátoři si vyhrazují právo použití barev v případě nepříznivého počasí omezit.

Registrace účastníka je nepřenosná. Zaregistrovaný účastník, který se závodu nezúčastní, nemá nárok na vrácení registračního poplatku (startovného). Účastník je oprávněn svoji registraci přenechat jiné osobě se souhlasem organizátora a to nejpozději 10 dní před dnem konání akce oznámit na email: behbarev@oaza.cz.

Organizátor akce má právo zrušit konání akce z důvodu živelní pohromy, z bezpečnostních důvodů, pokud bude požadováno oficiálním nařízením příslušných k tomu oprávněných orgánů státní správy či samosprávy. V těchto případech nebudou mít organizátoři povinnost odškodnit účastníky za škody.

Organizátor není zodpovědný za škody vzniklé na majetku, stejně tak i finanční škody, které nejsou bezprostředně zaviněny organizátorem. Organizátor dále nezodpovídá za zdravotní stav účastníků, vyvolaný či způsobený účastní na akci.

Povinností každého účastníka závody je kontrola zdravotního stavu, dále pak účastníci musí vzít na vědomí veškeré informace týkající se závodu, manipulace s barvami a přípravy na závod jako takový, tedy veškeré informace obsažené na webu www.behbarev.cz

Provedením registrace na akci uděluje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů společností Maděra a Šípek, spol. s r.o., se sídlem: Kluk 116, PSČ 290 01, Poděbrady, IČ: 46144664, a to za účelem vyhodnocení akce a zasílání informací o akci včetně dalších marketingových akcí organizovaných organizátorem, to vše na dobu neurčitou. Takto předané osobní údaje nebudou zveřejněny. Účastník si je vědom toho, že má právo přístupu ke svým osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Souhlas uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.

Účastník dále uděluje výslovný souhlas (licenci) organizátorovi pořizovat, používat a šířit kdykoli do budoucna podobizny, obrázky a zvukové záznamy týkající se účastníka, které budou pořízeny v průběhu akce nebo po ní.

Pořízené materiály mohou být použity kdykoli k propagaci organizátora akce, stejně tak i ke komerčním účelům, a to bez nároku účastníka na honorář. Účastník výslovně souhlasí s tím, že organizátoři jsou oprávněni v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, užít bezplatně poskytnuté osobní údaje účastníka v médiích (včetně internetu a sociálních sítí), v propagačních a reklamních materiálech organizátorů s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků závodu.

Účastník souhlasí s použitím v registraci zadané e-mailové adresy k zaslání informací o akci, případných změnách v programu a jiných reklamních sdělení organizátora.

Akce se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba, bez omezení věku, jejíž zdravotní stav účast na tomto typu závodu umožňuje. Osoby 0-15 let se mohou zúčastnit akce pouze za doprovodu svých zákonných zástupců. Osoby 15-18 let musí mít ke své účasti na akci souhlas zákonného zástupce-viz. soubory ke stažení.

Účastníci jsou povinni se řídit pokyny organizátorů akce. Organizátoři mají právo vyloučit jakéhokoli účastníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh akce nebo bezpečnost ostatních účastníků. Sportovní vybavení, které by mohlo být nebezpečné pro další účastníky závodu, musí být povoleno písemným souhlasem organizátora.

Účastníci akce můžou proběhnout trasu v libovolném čase, akce není závod.

Registrací do běhu barev účastník prohlašuje, že je osobou starší 18 let, případně má souhlas zákonného zástupce nebo se účastní závodu s doprovodem osoby starší 18 let. Účastník dále prohlašuje, že si je vědom rizik, které spočívají v nebezpečí vzniku poškození na hmotném majetku nebo újmy na zdraví. Účastník dále prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně a zavazuje se dodržovat tyto podmínky účasti. Účastník akce potvrzuje, že se akce může zúčastnit pouze za podmínky, že nebude požívat omamných nebo psychotropních látek včetně léků se podobnými účinky. Účastník potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti závodu a je schopen závod bez újmy na zdraví absolvovat. Účastník stvrzuje, že je zdravotně pojištěn. Účastník si je vědom toho, že účast v závodě je na vlastní riziko a že organizátoři akce nebo osoby, které na průběhu akce s organizátory spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví nebo majetku účastníka nebo jiných osob způsobenou porušením povinností účastníka plynoucích z těchto podmínek. Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že organizátoři nejsou odpovědní za jakoukoli újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním. Účastník si je vědom odpovědnosti, kterou nese za újmu na zdraví a majetku svém nebo jiných osob nebo vznik škody způsobené porušením svých povinností plynoucích z těchto podmínek. Všechny škody, které při nedodržení těchto podmínek způsobí sobě, jiným účastníkům akce, organizátorům nebo osobám spolupracujícím, je povinen uhradit v plné výši na vlastní náklady.

Generální partner:

Elektro Oáza

Partneři:

Město poděbrady Město poděbrady Centrum pro všechny